Varför behövs Snoc?

Bakgrunden till initiativet att bilda Snoc är forskning och omvärldsanalyser som sammantaget pekar på fyra aktuella samhällsproblem:

  1. Oljeproduktionstoppen (peak oil).
  2. En samtidig miljökris, naturresurskris och ekonomisk kris (”trippelkrisen”).
  3. Låg självförsörjningsgrad och dålig livsmedelssäkerhet.
  4. Otillräckliga minskningar av koldioxidutsläpp och av det ekologiska fotavtrycket.

Dagens samhälle har svårt att hantera samtliga problem. Forskning och rapporter från berörda myndigheter visar att det idag finns stora risker för mycket omfattande och negativa följdverkningar, och att en omställning måste göras på bred front och under relativt kort tid. Bl.a. behövs en betydligt ökad andel självförsörjning av framför allt livsmedel och stärkta lokala ekonomier för att kunna komma fram till långsiktigt hållbara lösningar.

Det är också vår erfarenhet att varken omställningsrörelsen eller samhällets etablerade institutioner räcker till för att klara omställningen. Vi måste därför bygga nya, mer snabbfotade organisationer som kan erbjuda en gemensam mötesplats, kraftsamla och möjliggöra innovativa grepp.

Läs om våra Verksamheter